Geen stijl verhalen

Wat een onbehoorlijk beleid voor zo’n prachtige plek!

Permanent wonen op een recreatiepark

Democratie

Meer dan 1.000 handtekeningen zijn op een zaterdagochtend verzameld voor een andere oplossing dan rigide handhaven. Soms neem je zaken in het leven als feit aan. Wij leven in een democratie. Wat er nu gebeurd op recreatieparken door heel Nederland doet je weer eens kijken wat dat nu precies is. Democratie is een bestuursvorm. Het volk kiest vertegenwoordigers die de wetten maken. Gemeenteraad vertegenwoordigt dus het volk. Met hoeveel handtekeningen zouden we moeten komen om de gemeenteraad te overtuigen dat het recreatiebeleid in gemeente Zudplas niet democratisch tot stand is gekomen? Volgens deze gemeenteraad is het onderwerp uitvoerig besproken en afgesloten. Al meer dan 1.000 personen betuigen steun en slaan steil achterover van verbazing. Dat geeft je toch te denken met wie het dan precies besproken is.

Er was eens een mooi plekje….

Midden in de Randstad, niet ver van de grote steden was eens een mooie, groene plek. Lang geleden gingen mensen af en toe naar deze plek om te genieten van de stilte en de omgeving.De mensen wilden deze plek graag zo mooi houden. Ze spraken af dat ze daar met z’n allen voor zouden zorgen. Ze vroegen geen geld aan anderen, maar zorgden helemaal voor zichzelf. Zo ging het jaren. De mensen onderhielden hun huisjes en tuintjes en brachten zo een mooie groene oase in de drukte van de Randstad.

Lees meer

Beste gemeenteraad van de gemeente Zuidplas,

In uw beleidsnota niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven, vastgesteld door het college op 18 december 2012 omschrijft u zes negatieve effecten van niet-recreatief gebruik. Ik viel van mijn stoel van verbazing, want u bent duidelijk niet op de hoogte van de situatie op de Poldertuin en ’t Vissertje. Met het grootste gemak kan ieder argument weerlegd worden, maar ik zal mij beperken tot de eerste. Ik nodig echter een ieder uit om de zes argumenten te lezen ter lering en vermaak. “Aantasting van het buitengebied”

“De recreatieparken zijn veelal gelegen buiten de dorpskernen, in (natuur)gebied bedoeld om in te recreëren. Deze gebieden zijn vaak kwetsbaar en niet berekend op de druk van langdurige bewoning of bedrijfsmatig gebruik. Het gebruik van recreatieverblijven als bijvoorbeeld hoofdverblijf of bedrijfsdoeleinden is dan ook ongewenst op die plekken.”

Natuurgebied????????

HET IS GROEN OMDAT WIJ ER IETS AAN DOEN

Ik herinner mij nog drie perkjes met bloemen voor mijn huis. Veel te veel onderhoud voor de gemeente dus daar zijn tegels voor in de plaats gekomen. Gemeenten staan niet zo bekend als groenliefhebbers. Zo wordt er nog een stuk landbouw betrokken bij het industrieterrein achter de Oost Ringdijk. Het was de gemeente Zuidplas nog niet opgevallen dat er al veel leeg staat.

Wij hebben inderdaad een prachtig park en u zult op deze website prachtige foto’s gaan zien. Waarom? U raadt het al… HET IS GROEN OMDAT WIJ ER IETS AAN DOEN

Het groene park is er dus niet dankzij de gemeente. Dan moet de gemeente het gebied buiten het park bedoelen, toch?

SAMSUNG CSC

 

Gemeente Zuidplas bedoelt vast de dijk aan de voorkant van de recreatieparken, waar wij met gevaar voor eigen leven mogen oversteken om over een stukje gras te lopen met uitzicht op industrie.

 

SAMSUNG CSC

 

Of bedoelt gemeente Zuidplas de bouwput van de sluis, waar fietsers met gevaar voor eigen leven mogen oversteken?

 

 

SAMSUNG CSC

 

Oh nee, gemeente Zuidplas bedoelt natuurlijk de polder achter de recreatieparken, waar de gemeente Gouda 4000 nieuwe huizen uit de grond stamt. Hoeveel huizen stonden er ook alweer te koop in Nederland?

 

SAMSUNG CSC

 

Of bedoelt gemeente Zuidplas toch het industrieterrein naast de recreatieparken?

 

 

 

Zoals u ziet een prachtig natuurgebied!

Ik kan u wel laten zien hoe het er over tien jaar op recreatieparken in gemeente Zuidplas eruit zal zien en dat is geen fabeltje.

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

Als tuinen niet worden bijgehouden en huizen niet worden onderhouden gaan bomen en huizen dood.De handhaving van gemeente Zuidplas heeft dit tot gevolg. Wat wil de gemeente Zuidplas? Wij weten het niet, U?

 

 

Ter overdenking : blijven volharden : Het is 5 april 1566 :

De Nederlanden worden met harde hand geregeerd vanuit Spanje,door koning Filips de Tweede. Filips liet het volk der Nederlanden hoge belastingen betalen,vaardigde strenge wetten uit en niet-katholieken,Protestanten genoemd,werden met harde hand vervolgd. Filips had zijn halfzus, Margaretha van Parma,aangesteld als landvoogdes in de Nederlanden.

Op die 5e april in 1566 bood een groep edelen,onder leiding van Willem van Oranje, Margaretha een “Smeekschrift” aan waarin verzachting van het beleid werd gevraagd.

Met dat smeekschrift werd niet veel gedaan en Margaretha vond die groep edelen maar een stel “gueux” , het franse woord voor ‘bedelaars’. Het gevolg van dit negeren van het smeekschrift was dat er vrij snel daarna in de Nederlanden een “Beeldenstorm” uitbrak, waarbij Katholieke kerken werden vernield. Toen Filips dit hoorde was hij razend en stuurde de strenge hertog van Alva naar de Nederlanden om die opstandelingen hier een lesje te leren. Onder aanvoering van Willem van Oranje en een groot “geuzenleger” brak er nu een opstand tegen de Spanjaarden uit die van 1568 tot 1648 zou gaan duren. Deze opstand zou later de 80-jarige oorlog genoemd gaan worden.

Uiteindelijk,na 80 jaar, (Willem en Filips waren natuurlijk allang dood!) besloot de toenmalige koning van Spanje, Filips de Vierde,dat het allemaal niet opschoot met die opstandige lui daar in die Nederlanden en werd op 15 mei 1648 de vrede getekend.

 

U wist het toch…

In onze benarde situatie krijgen wij dit soms te horen (bijvoorbeeld van onze burgervader).

Wij zijn nette belastingbetalende hard werkende mensen en net als alle nette belastingbetalende hard werkende inwoners van Nederland kunnen wij ons geen gok veroorloven van 150.000 tot 200.000!

HET WAS NIET DUIDELIJK EN HET IS NOG STEEDS NIET DUIDELIJK!

En wel hierom. Laten we bij het einde beginnen

In reactie op de ontwerp-structuurvisie vragen wij de gemeente aandacht voor de 9 recreatieparken.  In de beantwoording van de zienswijze geeft gemeente Zuidplas het volgende aan:

“In de ontwerp-Structuurvisie heeft de gemeente de recreatieparken ondergebracht in het thema ‘Groen en Recreatie’. De gemeente heeft ervoor gekozen om de ontwerp-Structuurvisie Zuidplas 2030 niet als middel te gebruiken om een nieuwe visie te formuleren op de recreatieparken. “

Er komt dus nieuw beleid. Dat is goed nieuws want er is veel onduidelijkheid in De Poldertuin en ’t Vissertje.  Op de Poldertuin zijn vanaf mei 2012 handhavers die visuele controles uitvoeren. Maar op basis van welk beleid wordt er gecontroleerd? Pas 18 december 2012 stelt het college zonder instemming van de Gemeenteraad de beleidsnota niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven vast.

In de inleiding staat: “Voorafgaand aan de fusie in 2010 hadden drie voormalige gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle ieder hun eigen beleid voor niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven. Omdat dit beleid op punten nogal uiteen liep, is besloten om het bestaande beleid niet te harmoniseren, maar om nieuw beleid vaste te stellen.”

NIEUW BELEID DUS

Wat schetst dan onze verbazing als gemeente Zuidplas verwijst naar beleid dat oud gemeente Moordrecht zou hebben vastgesteld in 1994.

Een voorbeeld waar het anders kan is de beleidsnotitie permanente bewoning recreatiewoningen vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders in gemeente Hoogeveen d.d. 16 oktober 2007 waar de peildatum wordt gesteld op 21 november 2006. Gemeente Zuidplas heeft de beleidsnota niet-recreatief gebruik van recreatiewoningen vastgesteld door het College op 18 december 2012 en stelt de peildatum voor recreatieparken op Moordrecht op 31 december 1993.

Wij verwijzen nu naar het onderzoek in opdracht van gemeente Moordrecht in 2007 (Permanente bewoning van recreatieverblijven in Moordrecht. Wel of niet legaliseren? d.d. 18 juli 2007). Als een gemeente al meer dan 10 jaar beleid heeft en niet de behoefte heeft hiervan af te wijken waarom wordt er dan onderzoek gedaan naar legalisatie? Interconcept benoemt: “door alle landelijke ontwikkelingen kan het beleid toch onduidelijk zijn geworden, waardoor op basis van de keuzes die nu gemaakt worden alsnog voor een latere peildatum gekozen zou kunnen worden. Legalisatie zou gemeente Moordrecht per jaar 85.000 euro opleveren tegen 10.000 euro kosten (zijn de meerkosten aan onderhoud aan de weg “Oosteinde”). De jaarlijkse kosten voor de handhaving staan in het rapport begroot voor 25.000 tot 40.000 euro per jaar. Hoe moeilijk kan het dan zijn om een beslissing te nemen. Helaas is het toen afgeketst op de beheerders van de IJsseldreef en Klein Moordrecht die, voor hun bedrijf, hele acceptabele redenen (een oneerlijk concurrentievoordeel) hadden om het te voorkomen.

Het is politieke druk. Gemeenten moeten in 2013 aantonen een besluit te hebben genomen. Legalisatie, functieaanduiding zijn allemaal nog mogelijkheden. Daar kwam gemeente Zuidplas vast half 2012 achter en heeft de beleidsnota in elkaar geflanst en kiest voor rigide handhaven maar dat voerden ze een half jaar voor het beleid werd vastgesteld al uit, dat zet je aan het denken. De beleidsnota is snel in elkaar geflanst en niet duidelijk. Als u het namelijk doorleest en zich de vraag stelt als permanente bewoning niet mag wat mag dan wel, zult u daar het antwoord niet op vinden. Ook herhaaldelijk deze vraag stellen aan gemeente Zuidplas resulteert enkel in het opsturen van de beleidsnota, maar daar stond het antwoord nu juist niet in!

Bij de gemeente Moordrecht kregen we jaren te horen dat als we ons niet inschreven in de GBA in Moordrecht er ook verder niets gebeurde. Er wonen 100 voorbeelden op het park met inschrijving elders om dit te staven. Er zijn veel mensen die er al meer dan 10 jaar wonen zonder ooit iets gehoord te hebben van de gemeente Moordrecht. Kinderen nu in de pubertijd zijn er geboren en getogen!

Er zijn bewoners die naar het gemeentehuis zijn geweest en zich toch wilden inschrijven.
Dan volgde dit gesprek:
“Als u zich in een recreatiewoning inschrijft kunt u een handhavingsbrief verwachten.”
“En als ik mij dan niet inschrijf?”
“Dan schrijven wij geen brief”
De gemeente gaf zelf een escape aan.
Desalniettemin zijn er toch mensen geweest die zich in hebben geschreven. Een aantal zijn daarvan gehandhaafd. Dat bevestigde weer de gedachte die er leefde op het park van niet inschrijven.
Daarnaast zijn vanaf eind 2003 veel gemeentes gaan legaliseren en gedogen.
Moordrecht ging ook die richting op. En de hele keten van makelaars, taxateurs en bank deed eraan mee. Officieel kon je maar 75% van de executiewaarde als hypotheek krijgen.
Iedereen kreeg een taxatiewaarde waarmee die 75% genoeg was om de hele aankoop te doen.
Iedereen heeft boter op zijn hoofd, de makelaars, de taxateurs, de bank en ook de gemeente en wij kunnen het gelag betalen.

Is met de GBA inschrijving recreëren duidelijk? Nee! GBA is niet duidelijk.
GBA inschrijving betekent dat je 2/3 van een half jaar op dat adres moet verblijven, oftewel vier maanden van ieder half jaar (dit vertelde gemeente Moordrecht er gemakshalve natuurlijk net bij, laten we nu niet te duidelijk worden naar onze recreanten). Dit is tegenstrijdig met het moeten uitschrijven uit het GBA, dat is namelijk als je in een kalenderjaar 8 maanden in het buitenland verblijft. Dus ik kan 7 en 3/4 maand in het buitenland verblijven en in het GBA ingeschreven blijven staan terwijl ik dan niet 2/3 van een half jaar verblijf op mijn GBA adres… tegenstrijdig dus!

Gemeente Zuidplas heeft beleid en daarmee uit. Een goed geoliede machine maar een goed geoliede machine kan veel kwaad veroorzaken als het geen geweten heeft. Hiervan zijn talloze voorbeelden in de geschiedenis te vinden. Al vanaf de fusie in 2010 proberen wij gemeente Zuidplas te informeren over de financiële gevolgen voor beide partijen van enkel handhavingsbeleid. Stop die geoliede machine om onherstelbare schade te voorkomen.

Download

Onderzoeksrapport_Interconcept_Moordrecht

Permanent wonen in woonpark Poldertuin/Vissertje te Moordrecht

Ons emotioneel standpunt
Deze parken worden sinds de jaren zeventig permanent bewoond. Wij wonen er, onze kinderen zijn hier geboren en opgegroeid en gaan naar school. Er wonen hier wel meer dan 40  kinderen die deel uit maken van de sociale structuur in Moordrecht. Dit is hun en ons leven. Onze kinderen gaan hier naar school, zitten op de voetbal en andere verenigingen, gaan naar de kerk. Hoewel hier geen enkele recreatievoorziening is, kunnen de kinderen voluit spelen in de diverse tuinen. Het nieuwe gemeentelijke beleid bedreigt het welbevinden van onze kinderen en ons zelf.

Ons economisch argument
Al meer dan 40 jaar maken wij deel uit van de sociale structuur van de Gemeente Moordrecht, wij dragen bij aan de economie van de Gemeente Moordrecht. Wij betalen volledige OZB en ook nog forensen belasting. De gemeente Zuidplas geeft nu 1 miljoen euro uit (die ze moet besparen op andere zaken) om hun beleid op ons en de overige recreatieparken uit te voeren. Wij hebben berekend dat wij minstens 5-10% bijdragen aan de middenstand in Moordrecht.

Ons natuur argument
We wonen hier op een stuk moeras, dat wij met vereende krachten tot een natuurgebied hebben omgetoverd. Onze huizen zijn volledig milieuvriendelijk (hout en riet). Bovendien wonen hier ook een aantal zeldzame dieren, zoals uilen, die ieder jaar door diverse vogelclubs worden geobserveerd. Als ook bunzingen, spechten, egels, padden en insecten die elders nauwelijks nog gezien worden.

Fusie Gemeente Zuidplas
Sinds december 2012 is het ons duidelijk dat de fusie gemeente Zuidplas ons hier wil weghebben. Wellicht omdat er vlakbij nieuwbouwwijk de Westergouwe verschijnt? Sinds de jaren 70 wonen hier mensen en nu wordt er hard gehandhaafd, midden in de recessie. Gedurende 1994-2010 heeft de toenmalige gemeente Moordrecht alleen GBA gehandhaafd, sterker nog, men was in overleg met ons bestuur bezig legalisatie te onderzoeken. Door het gedoog beleid van de gemeente Moordrecht heeft bij ons altijd het idee bestaan dat het slechts een kwestie van tijd was voordat de legalisatie rond zou zijn. Makelaars, taxateurs, de banken, de notaris, de gemeente Moordrecht, iedereen heeft hier aan verdiend en nu worden we verbannen uit ons eigen huis op eigen grond.

WAT WIJ WILLEN

Open gesprekken met de gemeente inclusief een onafhankelijke mediator om te komen tot een win/win situatie. Gemeente is strak in de leer, gezien de email van de burgervader, burgers voor regels is het credo van de gemeente. Ons gedogen/legaliseren levert nou eenmaal veel meer op.

Tijd Makelaars willen niet verkopen, banken geven geen hypotheek, woningmarkt zit op slot, 1 miljoen hypotheken onder water. Waarom dan nodeloos er nog minstens 600 (totale gemeente) aan toevoegen, wel meer dan 600 want ca. 20.000 Nederlandse gezinnen zitten in hetzelfde schuitje.

Duidelijkheid Nu, mensen met 20.000 euro dwangsom weten nog steeds niet wat dan wel en wat niet mag. Men weet dus niet wanneer men in overtreding is? Wanneer mogen we in ons huis zijn?  Van vrijdag middag 17.00 uur tot zondag 24.00 uur? Wij weten het niet en de fusie gemeente Zuidplas ook niet! Of mogen we alleen nog met een verrekijker naar ons bezit kijken?

Situatie

Diverse recreatieparken in fusie gemeente Zuidplas 857 woningen -> 30% wordt al gedoogd

De markt
Huizen zijn onverkoopbaar, mits tegen een bodemprijs Makelaars willen niet verkopen Banken verstrekken slechts minimale hypotheken (was vaak 100%) Markt voor recreatie woningen is 0 (rapport Dr. Voogd 2003) Interesse in niet commerciële recreatieparken is 0

Met de rug tegen de muur
Wij mogen niet verhuren, huurder krijgt dan ook 20.000,– euro dwangsom Wij kunnen niet verkopen, tenzij met enorme restschulden tot meer dan 100.000,– euro Hierdoor kunnen wij en onze gezinnen nergens naar toe Niemand kan zich dubbele woonlasten veroorloven Wij weten niet wanneer we wel of niet in onze woningen kunnen verblijven

Eindresultaat
Daardoor schuldsanering voor 130 – 600 gezinnen in fusie gemeente Zuidplas Het betreft minstens 130 – 600 gezinnen in fusie gemeente Zuidplas Totale schade minimaal 5.000.000,– euro oplopend tot 30.000.000,– (30 miljoen) (restwaarde schuld bij eigenaren) Leegstand / verpaupering van de parken Mogelijk oncontroleerbare illegale bewoning door seizoensarbeiders

43 gedachten over “Geen stijl verhalen

 1. Pineut

  Vorige week kreeg ik een brief met enkele vragen over de situatie op de parken van mijn opstalverzekering “De Onderlinge”. Toen ik telefonisch reageerde kreeg ik o.a. te horen dat verhuur van de woning uitsluitend in overleg met de verzekering kon plaats vinden. Bij verhuur aan z.g. seizoens-arbeiders wordt direct de verzekering ontbonden!

  Deze week kreeg ik een telefoontje van de RABO bank Rotterdam waar ik een hypotheek heb.
  Het begon met de schijnheilige opmerking dat de Rabo dit iedere 3 jaar doet. Ik vroeg of dit soms nieuw beleid is want ik heb in 12 jaar nog nooit wat vernomen van de Rabo wat schoorvoetend werd toegegeven! Het was zogenaamd bedoeld om de mensen te helpen (als een bank dit zegt gaan bij mij direct alle alarmbellen af). Even later in het gesprek kwam de aap uit de mouw; of het niet verstandig zou zijn om (gedeeltelijk) af te lossen!!!
  Het is duidelijk, iedereen wilde graag aan ons verdienen en nu probeert men alle risico’s bij ons te leggen.
  Dit laten wij NIET gebeuren!!!!!!!!!!!

  Reageren
  1. john

   Wat denk je wat een strop het is voor de banken,als dit beleid wordt doorgezet niet alleen in Moordrecht maar alle recreatieverblijven in Zuidplas? Met name de Rabobank,natuurlijk voelen ze nattigheid.
   Dan praat je over honderden hypotheken die niet meer afgelost worden en executieverkopen.
   Ik dacht na mijn scheiding om ook weer een nieuw leven op te kunnen bouwen.Rabobank hypotheek was allemaal geen probleem,in mijn berekening zat zelfs de hypotheekteruggaaf maandelijks verwerkt!
   Dus de bank ging er gemakshalve vanuit dat het mijn hoofdverblijf werd,toch?
   Tuurlijk ben je er zelf bij als volwassen vent,maar als je aan alle kanten wordt verteld dat je er 365 dagen per jaar mag recreeren dan wordt de stap wel heel makkelijk. Nee lekker hypotheken blijven verkopen Rabobank. Waar is jullie zorgplicht?
   Bewoner Parc Ijsselhoeve

   Reageren
 2. Sjaak

  Vanavond weer bij de raadsvergadering van de gemeente Zuidplas geweest om ons weer even te laten zien!
  Ik zag in de hal een grote bus staan met het opschrift “maandbriefjes sociale zaken”, zat 3/4 vol!
  Mijn tip voor de verantwoordelijke Wethouder is; KOOP NOG ZO’N BUS, want als de gemeente doorgaat met honderden gezinnen in de armoede sturen is een extra bus binnenkort hard nodig!

  Reageren
 3. Anna Maria Koekoek

  Wie duwt de golven van de zee terug?
  Wees wijs, wees stil en laat begaan,
  enkel door het pogen op zich
  zal een nieuwe golf ontstaan.

  Reageren
 4. Trots Op Nederland in Spijkenisse

  ZUIDPLAS – Trots op Nederland in Spijkenisse gebruikt de gemeente Zuidplas als voorbeeld hoe het financieel niét moet. Na het fuseren is de gemeente Zuidplas in de financiële problemen geraakt, TROTS Spijkenisse vreest dat dit ook voor de fusiegemeente Spijkenisse-Bernisse zal gebeuren.

  “Beide gemeenten staan er niet rooskleurig voor. De Algemene Reserve van de gemeente Spijkenisse is bijna geheel uitgeput door slecht beleid van dit college en Bernisse heeft problemen om de begroting sluitend te krijgen”, zo stelt de partij.

  Uit de conclusies van het rapport lijkt het doel om efficiënter te werken niet te zijn gehaald. Zo bleken er al kort voor fusie, maar ook daarna begrotingswijzigingen te zijn doorgevoerd. Sommige kosten bleken explosief te zijn gestegen. Personeelskosten, bijvoorbeeld met € 1,5 miljoen per jaar.

  TROTS hoopt met het rapport van de Rekenkamercommissie uit Zuidplas de nieuw te vormen gemeente Spijkenisse-Bernisse te waarschuwen voor de risico’s. De partij stemde als enige fractie tegen de fusie, maar beseft dat het te laat is om het besluit terug te draaien. Daarom wil TROTS Spijkenisse met het verspreiden van dit rapport voorkomen dat de politiek in dezelfde valkuilen stapt. Desondanks blijft de partij vrezen voor de financiële positie van de nieuwe fusiegemeente.

  Bekijk het volledige artikel gepubliceerd op 26 april 2013:
  http://dicht.by/a2765044?utm_source=newsitem&utm_medium=email&utm_campaign=shares

  Reageren
 5. Sjaak

  INWONERS ZUIDPLAS DUPE VAN GEMEENTEBELEID!

  Een paar weken terug was ik aanwezig bij een gemeenteraads- vergadering en mijn mond viel open van verbazing, de heren achter de tafel moesten bij het ene na het andere onderwerp toegeven: dit had anders gekund, hier zijn we misschien niet helemaal goed mee omgegaan e.d. kreten. Er klopte weinig van! Ik dacht toen “wat een stelletje amateurs!” en die beslissen of ik wel of niet in mijn eigendom mag verblijven, werkelijk te zot voor woorden.

  Gisteren weer aanwezig geweest (vond men duidelijk vervelend) en toen bleek dat de gemeente Zuidplas ivm bezuinigingen heeft besloten om ALLE subsidies aan muziek en sportverenigingen, scholen, speeltuin, zorg met 20% te korten! Gelijktijdig gaat deze gemeente een vermogen uitgeven aan zinloze, onmenselijke en nutteloze handhaving van mensen wie onbeperkt gebruik willen kunnen maken van hun legaal eigendom.
  LEKKER, INWONERS VAN ZUIDPLAS, ZO’N BESTUUR!!!!!!!!!!

  Reageren
  1. Gonnie

   Ik heb er nog een paar voor wethouder Bosman ter overdenking.

   Rechtlijnig denken heeft alleen zin in een eendimensionele wereld.

   Alles op alles zetten leidt tot een wankel resultaat.

   Wie altijd het been stijf houdt komt niet ver vooruit.

   Reageren
 6. Sjaak

  DE RABObank, de grootste hypotheekverstrekker van Nederland heeft ook aan mij en veel andere eigenaren probleemloos (en zonder vragen te stellen over het gebruik van de woning) een hypotheek verstrekt. Vervolgens deze hypotheek netjes maandelijks betaald en tot op heden nooit meer iets van de Rabo gehoord.
  Nu er negatieve ontwikkelingen op de parken zijn weet de Rabo ons wel razendsnel te vinden en wil men hierover met ons praten en vraagt men wat er nu precies aan de hand is (men is duidelijk benauwd voor de gevolgen). Dit is vragen naar de bekende weg!
  De fractievoorzitter van de VVD in Zuidplas (voor handhaven) werkt nota bene bij de Rabo.
  E.e.a. is volgens mij weer een bevestiging van de dubieuze reputatie van banken!

  Mocht de gemeente Zuidplas onverhoopt doorgaan met dit onzalige beleid dan voorzie ik niet alleen zeer veel processen tegen de gemeente Zuidplas (ben benieuwd wat een rechter vindt van het asosiale plan van de gemeente om in deze tijd een boete van 20.000 euro te willen geven voor het gebruiken van een eigendom) maar ook tegen de Rabo indien de Rabo hier niet goed mee omgaat.
  Onlangs vonniste de rechtbank in Amsterdam namelijk dat een bank in deze economische slechte tijd niet zomaar een huis mag gaan veilen bij een betalingsachterstand!

  Reageren
 7. Pineut

  GESCHIEDENIS
  Tijdens de 2e Wereldoorlog waren er in ons land (foute) ambtenaren die zeiden; “De bezetter is nu onze principaal dus als die om gegevens vraagt moeten wij die verstrekken.”
  Hup, weer zoveel mensen op transport!
  Diezelfde ambtenaren vonden het nodig (kwam onlangs in de media) om die paar mensen die dit overleefden en terugkwamen direkt te beboeten want tijdens hun afwezigheid was de erfpacht niet betaald en regels zijn tenslotte regels en moeten gehandhaafd worden!

  In het verleden toen onze parken nog bij de gemeente Moordrecht hoorden zaten er ambtenaren gezellig bij mensen op ons park op de koffie, te praten over b.v. een bouwvergunning.
  Nu de gemeente Zuidplas de principaal van deze ambtenaren is geworden lopen diezelfde ambtenaren bij mensen naar binnen te gluren, of er misschien wel fruit op de fruitschaal ligt en noteren dat.

  WERKELIJK TE TRIEST VOOR WOORDEN!!!!!

  Reageren
 8. koekje van eigen deeg

  ”Ons soort wonen”,
  VVD landelijk draagt ons schijnbaar een warm hart toe, juicht dit soort initiatieven toe.
  Hoe kan het zo zijn dat wij het treffen met de belangenverstrengeling van een RABO-mannetje op
  regionaal niveau?
  D.w.z. iemand met een voorname positie, hij deelt financiele lakens uit en heeft de hand op de knip De enige geldschieter die ons een hemel op aarde schonk, toen het de bank goed uitkwam.
  Nu de politieke wind gedraaid is, getipt door de gemeente, weet de RABO-bank ons als eerste te vinden… !
  Hoe komt het toch dat het voelt als verraad?
  Kunnen wij het tij doen keren?

  Reageren
 9. g.m

  In 2008 ben ik op de poldertuin het vissertje komen wonen met mijn toenmalige partner.

  Van de makelaar en de toenmalige beheerder van het park kreeg ik te horen dat ik hier het hele jaar mocht wonen mits ik een ander inschrijf adres/postadres had. Van de makelaar heb ik het zelfs zwart op wit en nog in mijn bezit.
  Helaas liep in datzelfde jaar mijn relatie op de klippen. Met heel veel moeilijkheden heb ik uiteindelijk het huis op mijn naam kunnen laten zetten .En gelukkig met een klein beetje hulp van mijn ouders redde ik me zo alleen.

  Maar nu gemeente met uw huidig voornemen de parken schoon te vegen sta ik straks op straat. En tot overmaat van ramp ben ik deze maand mijn baan na 8 jaar verloren door reorganisatie.
  Daar zit ik dan met een onverkoopbaar eigen huis waar ik 365 dagen per jaar mag recreëren maar niet mag wonen. De makelaar neemt deze niet meer in de verkoop en de banken financieren de woningen niet meer vanwege dit nieuwe beleid van de gemeente zuidplas.
  Ook over het verhuren van mijn huis is geen duidelijkheid.
  De ene ambtenaar zegt dat ik het voor een jaar mag verhuren wat op zich erg vreemd is want waarom mag ik er dan het hele jaar niet wonen?
  Een ander geeft aan dat dit niet mag op straffe van 20:000 euro dwangsom voor zowel de huurder als de verhuurder.

  Zelfs wanneer ik noodgedwongen bij mijn ouders zou gaan wonen, en om de gezinssituatie wat te ontlasten wat tijd zou willen doorbrengen in mijn ”’recreatie”” huis, want weer thuis gaan wonen brengt spanning met zich mee voor iedereen, schept de gemeente geen duidelijkheid over de tijd die ik dan wel recreatief mag doorbrengen in mijn huis zonder bang te zijn voor een dwangsom die boven mijn hoofd hangt.
  Op zich ben ik nog jong en zonder kinderen maar zie de spanning bij de families hier om me heen. En deze hele situatie maakt dat ik me afvraag hoe ik nu nog kan beginnen aan mijn eigen gezin? Zonder bewoonbaar huis en uitzicht op een baan.
  Ik zie geen enkele uitweg en ben moe en op van deze situatie.

  Hoe kan het zijn dat de overheid zo met zijn burgers kan/mag omgaan?
  Ik heb het vertrouwen in de overheid volledig verloren en geloof eigenlijk nog steeds niet dat dit werkelijk zo gebeurd in Nederland.

  Reageren
 10. annemaria koekoek

  Beste mede-lotgenoten,
  Met lede ogen bezie ik deze onwerkelijke situatie, ik kan het zelf niet verzinnen…zinloos, nutteloos.
  Inhumaan en ”onchristelijk”, onbegrijpelijk gewoon!!!
  Op dit park wonen we met velen van velerlei pluimage, reken maar op een bont gezelschap…yes!
  Na de raadsvergadering geen oog dichtgedaan, wat een schijnvertoning.
  God zij dank kunnen wijzelf dit een stuk beter, de tegenbeweging komt op gang en verlieverlee stroomt de levenslust weer door mijn aderen.
  Samen staan we sterk…Laten we onze krachten maar bundelen…enkel dode vissen gaan met de stroming mee.
  Kalmte en geduld en alle wijsheid op een stokje!!
  Het mooie van al vind ik de gemeenschappelijkheid, juist datgene wat in de politiek chronisch ontbreekt komt hier wonderbaarlijk naar boven… lang leve de menselijkheid.
  Hou moed!!!

  Reageren
 11. Flora

  O heerlijk zeg!

  Paardrijles krijgen van een mede uitkerings trekker.(ex bewoner poldertuin)
  Ook ik schrijf mij in zodra de dwangsom in zicht komt, dan kunnen ze me gelijk een tweede last dwangsom geven.
  Dat is dan 40.000 lekker een flatje krijgen waardoor nog meer woningnood ontstaat!
  Lekker de schuldhulpverlening in.
  En ach 3 solicitaties in de week uitvoeren en voor de rest lekker uitslapen.
  Ga ook maar gelijk een beetje trainen in de sportschool voor 15 euro in de maand.
  En lekker hangen met mijn hangmaten op leeftijd.
  En natuurlijk ga ik even kijken op de poldertuin om te zien hoe het verloederd.
  En een praatje maken met de hardwerkende gedoogden die dan de bierblikken en mc donald’s zakken aan het opruimen zijn van hun nieuwe buren de POLEN.
  Tja jammer dat de vereniging dan niet meer bestaat.
  Ik ben laatst een keer naar het weegje gelopen. Daar staat een park vol met polen.
  Ik dacht ik loop er eens overheen, nou ik kan je vertellen dat ik in mijn leven nog nooit zo bedreigend aan gekeken ben. Het was of ik een indringer was in mijn eigen land! O ja het aantal in een huis waren denk ik zo’n 6 tot 8.
  Wat mij ook opviel was dat ze daar geen coniferen of een leuke heg als afscheiding hebben maar een hele want van lege kratten bier.
  Ik denk dat deze mensen hun geld niet op de bank zetten en dat ze in statiegeld sparen of zo (hahahaha).
  Als de toekomst er zo uit gaat zien zal wel heel jammer zijn toch?

  Flora

  Reageren
 12. Home sweet Home

  De woorden galmen nog steeds door mijn hoofd…….
  toen ik me in wilde inschrijven
  ,na het kopen van mijn huis op de Poldertuin 1999,
  bij de gemeente Moordrecht.
  “Nee mevrouw, u word gedoogd. Waar maakt u zich zorgen om? U woont toch op een verzorgd en netjes georganiseerd recreatiepark?”

  Reageren
 13. R.H.K

  Een gospe in deze crisistijd,deze bewoners aan de bedelstaf te brengen.
  Ze hebben hypotheken genomen,om gelegaliseerde verbouwingen te kunnen doen.
  Door deze beslissing kan er geen belastingaftrek meer plaats vinden.
  Ook zijn, zeker in deze tijd te huisjes niet te verkopen of te verhuren als recreatiewoning.
  Daarbij zullen deze bewoners,een ander huis moeten huren “BEDELSTAF”

  Reageren
 14. Léonne

  Bewoners van Diekendaal gefeliciteerd met dit mooie resultaat!
  Gemeente Gennep gefeliciteerd met uw wijsheid!
  NU ZUIDPLAS NOG!!!!

  Reageren
 15. Pineut

  14 mei heb ik en met mij vele andere bewoners van de parken Poldertuin-Vissertje de Raadsvergadering van de Gemeente Zuidplas bijgewoond.
  Tot onze verrassing begon men de vergadering met een kort gebed!
  Nu is mijn vraag de volgende; Doet de gemeenteraad dit bij alle vergaderingen en hoe is het dan in hemelsnaam mogelijk dat men dan zulke onmenselijke beslissingen neemt over een paar honderd gezinnen in Zuidplas?
  Ik zou persoonlijk dat gebed dan maar achterwege laten!

  Reageren
 16. frekie

  Een aantal dagen geleden heb ik een stukje geplaatst met een toekomstvisie waarvan ik uiteraard hoop dat deze nooit waarheid wordt. Voor alle duidelijkheid : ik sla geen pubers, ga dhr.Kats geen kaarten sturen met blote dames er op en al helemaal niet zal ik ooit een plasje doen in de tuin van dhr.Bosman. Geloof me,ondanks al mijn boosheid heb ik daar voldoende fatsoen voor. Ik denk er wel serieus over na om,indien ik een dwangsom moet gaan betalen,te gaan stoppen met werken. Mijn hele leven al betaal ik me in dit land al scheel aan belastingen,premie hier en toeslag daar. Allemaal nog acceptabel als ik verder mijn leven mag leven zoals mij dat goeddunkt,zonder een ander tot last te zijn uiteraard! Als straks door een paar ambtenaren besloten wordt dat ik niet meer op mijn eigen grond en in mijn eigen huis mag wonen,dan ben ik er echt wel klaar mee. Dan wens ik verder ook geen bijdrage meer te leveren aan deze schijndemocratie waar welwillende,niemand iets kwaaddoende burgers financieel en geestelijk leeggezogen worden . Nog even over dat recreatiehutje in Zuid-Oost Azie : dat meende ik wel! En dat dit park in de toekomst dan bewoond wordt door hordes Oost-Europeanen (nee,geen Bulgaren,die hoeven hier niet eens te wonen om door ons betaald te worden,de slimmeriken) ,daar twijfel ik ook niet aan.

  Reageren
 17. Pineut

  PRIORITEITEN STELLEN
  Vanmorgen weer een kapot geslagen ruit van het bushokje op de Oostpolderweg gezien, voor de zoveelste keer een gevolg van de voortdurende overlast van “hangjongeren”op het bedrijventerrein Ambacht, vooral in de avonduren. Misschien kan de Gemeente Zuidplas daar meer controle op gaan uitvoeren, controleurs genoeg! men kan tenslotte ook regelmatig met 4/6 controleurs over de recreatieparken lopen om te kijken of normale, hardwerkende (niets vernielende) burgers niet teveel van hun recreatiewoning gebruik maken!
  PS. het zijn trouwens wel zg. “mooi weer ambtenaren”, de heren lopen graag in het zonnetje over de lanen van de parken, bij regen zie je ze niet! of mogen wij alleen bij slecht weer aanwezig zijn?

  Reageren
 18. Kiwiko

  Als de Gemeente Gennep het kan moet Zuipplas het toch ook kunnen?

  Gemeenteraad van Gennep heeft laten zien dat zij een voorbeeld voor de rest van Nederland wil zijn door niet alleen de mensen allemaal een pgb te geven, maar ook de functieaanduiding wil gaan toepassen om voor altijd van alle problematiek af te zijn. HEEL NEDERLAND KAN HIER EEN VOORBEELD AAN NEMEN!!!!!!!

  En hier alvast een kort stukje in de Gelderlander, er volgt nog een groots interview. Zojuist een kort interview met radio L1 gehad en om 9 uur komen ze nog tv opname maken

  Diekendalers mogen blijven

  Gemeenteraad akkoord: honderd bewoners Diekendaal Heijen hoeven recreatiewoningen niet uit.

  HEIJEN – De kogel is door de kerk: zo’n honderd bewoners van recreatiepark Diekendaal mogen tot hun dood in hun huizen blijven wonen. Pas dan moeten de hui¬zen weer in gebruik genomen worden als recreatiewoning.

  De gemeenteraad van Gennep schaarde zich achter een motie van het CDA voor uitbreiding van het gedoogbeleid op het park. Maandagavond werd nog wel even gestoeid over de peildatum, maar uiteindelijk werd besloten om die op april 2012 te stellen. Wie voor die tijd al op Dieken-daal woonde, krijgt een persoons¬gebonden ontheffing. Dat bete¬kent dat het permanent wonen op Diekendaal voor hen wordt ge¬doogd. Als ze vertrekken of overlij¬den, vervalt in principe dit recht.

  Of er moet alsnog worden beslo¬ten dat permanente bewoning ook in de toekomst wordt toege¬staan. Daarvoor lijken steeds meer Gennepse politici te porren, zo bleek maandagavond. „Wij wil¬len helemaal van handhaving af”, stelde D66-voorman Paul Wes¬sels. Op voorstel van de PvdA en met steun van ook de VVD komt er een werkgroep die permanente bewoning ook voor de verdere toe¬komst mogelijk moet maken.

  Reageren
 19. frekie

  Yes, na jaren hard werken in het onderwijs heb ik het bijna voor elkaar : ik kan bijna stoppen.Hoewel nog lang niet met pensioen hoef ik binnenkort waarschijnlijk nooit meer te werken. Nee,ik neem geen ontslag,ben je gek……….ik laat me ontslaan!! Ik ros een puber van 14 in elkaar en dan mag ik stoppen.
  Daarna ga ik de rest van m’n leven teren op kosten van de overheid. Lekker uitslapen,beetje gitaar spelen,beetje fotograferen en verder een beetje zwart erbij klussen. Bij wie ? Nou,bij al die Oost-Europeanen natuurlijk die dan op de Poldertuin en het Vissertje wonen !! Als ik dan genoeg bij elkaar geklust heb ga ik in een recreatiehutje in Zuid-Oost-Azie zitten,totdat de centen opzijn.En iedere dag zo’n leuke vakantiekaart met een lekker wijf erop naar meneer Kats sturen. Heerlijk,zo’n leven met een uitkering. Ik kan verder aan geen enkele verplichting meer voldoen,dus daar hoef ik me verder ook niet meer druk over te maken. Zorgeloos tot aan het eind. En als ik geen zin heb om te koken : dan ga ik lekker bij de voedselbank langs.Iedere dag een verrassing! Beetje rondzwerven overal,eurotjes uit boodschappenkarretjes halen,’s avonds een beetje keten met andere ex-parkbewoners en na biertje nr. 12 lekker met z’n allen een plasje doen in de tuin van meneer Bosman.
  Oh…………….ik kan niet wachten.
  Maar eerst maar even mijn dochter naar een fatsoenlijk bed brengen,nu dat nog kan !!
  Frekie.

  Reageren
  1. Kim

   ik ook Frekie 🙂 🙂

   als het lastig word dan ga ik mij in de gemeente Zuidplas inschrijven (dat moeten ze accepteren, wettelijk bepaald) laat mij die dag erna persoonlijk failliet verklaren, ga de bijstand en de schuldhulpverlening in……. ga zwart paardrijlessen geven, en joh……. geloof me dan heb ik het een stuk beter dan nu met al die verantwoordelijkheid die ik moet dragen voor dat naadje salaris. 😀 IK zie dat al helemaal zitten. 🙂

   Reageren
 20. Pineut

  WETHOUDER BOSMAN GEEFT EEN HELE STRAAT AAN WILLEM-ALEXANDER MAAR JAAGT CA. 200 GEZINNEN OP RECREATIEPARKEN HUN HUIS UIT.

  Dit treft normale, hardwerkende eigenaren van een recreatiewoning in Moordrecht.
  Jarenlang is door de Gemeente stilzwijgend gedoogd dat mensen permanent in de woningen verbleven! Dit werd bij aankoop ook door de Gemeente bevestigd, als je maar een ander (post) adres had. Nu wethouder Bosman het voor het zeggen heeft moeten mensen binnen 6 maanden hun huis uit en anders een dwangsom van 20.000 euro betalen, terwijl andere GemeenteN i.v.m. de crisis en onverkoopbaarheid van de woningen de mensen 6 JAAR de tijd geven! Of gewoon de procedures stoppen (is met 1 raadsvergadering te regelen). Burgers zijn dus gewoon afhankelijk van de VOLSTREKTE WILLEKEUR van bestuurders. HALLO ZUIDPLAS, HET IS 2013 HOOR!!!!!
  Het enige wat wij willen is onbeperkt gebruik kunnen maken van ons legaal eigendom, waar wij ook alle lokale belastingen voor betalen, inclusief de Forensenbelasting zelfs meer dan andere bewoners van Zuidplas en zonder regelmatig lastig gevallen te worden door de spionnen van wethouder Bosman wie controleren of we aanwezig zijn en of de tuin niet te goed onderhouden is want dan woon je er volgens de gemeente. Terwijl we volgens de Wet en het Bestemmingsplan en dus ook door de Gemeente Zuidplas wel 365 dagen per jaar recreatief aanwezig mogen zijn.

  HOE KROM IS DIT?

  Reageren
 21. Léonne

  Donderdag 2 mei 2013, 19.15 uur.
  Weer 4 opsporingsambtenaren op ons rustige park!!!
  Kinderen worden binnengehaald, speelgoed opgeruimd en ramen en gordijnen gaan dicht.
  Hoe kan het toch dat ik steeds aan het volgende verhaal van mijn oma moet denken.

  Oorlog 1940/45, periode dat er verduisterd moest worden.
  Mijn oma woont alleen met haar 2 dochters (de oudste is mijn moeder), opa is verplicht aan het werk
  in Duitsland. Net op het moment dat er Duitse soldaten langs het huis lopen doet mijn moeders zusje het licht aan, dat mocht natuurlijk niet!
  Wat waren deze lieve onschuldige mensen bang! Snel licht uit, gordijnen dicht en stil zijn….
  Hoe komt het toch dat ik op dit moment steeds weer aan dit verhaal van mijn oma moet denken?

  Reageren
 22. Calla

  Hoe halen ze het in hun hoofd. Zoveel gelukkige mensen ONGELUKKIG maken. Wat is hier het nut van. Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte maar vooral SUCCES!

  Reageren
 23. Marina

  Tal,
  Ik vind het ook erg vreemd dat de gemeente opeens vindt dat je niet permanent mag wonen in een huis wat jullie eigendom is en waar je gewoon 365 dagen per jaar mag zijn. Buitenlandse werknemers krijgen gewoon een vergunning en mensen die hier geboren en getogen zijn en bovendien nog eigenaar zijn, moeten wegwezen. Wat heb je dan aan zo’n huis? Mag je er alleen zijn boven 28 graden celsius of alleen als het sneeuwt? Waar slaat dit allemaal op? Waarom heeft de gemeente niet al veel eerder opgetreden zodat de regels voor iedereen helder waren. Nu is iedereen ervan uitgegaan dat het door de vingers gezien werd, en hebben eigenaars geïnvesteerd en nieuw gebouwd. De bewoners van de parken houden het terrein zelf bij. Daar hoeft de gemeente niets aan te doen. Welke verborgen agenda heeft de gemeente waarom ze nu opeens gaan optreden. Het gemeentebestuur zou er goed aan doen om die mensen die er nu wonen een generaal pardon te geven, ofwel toestemming op het park permanent te verblijven, zolang zij daar zelf gebruik van maken. Vooral omdat het door de eigen laksheid van de gemeente is dat de woningen nu permanent bewoond worden. En bovendien, wie heeft er dan last van?
  Tuurlijk zijn er wetten en regels, maar dit is niet eerlijk en in strijd met zowat alle regels van behoorlijk bestuur. Niet pikken dus!!
  Marina

  Reageren
  1. Anna Sikkers

   Al jaren kwam en kom ik regelmatig bij vrienden en kennissen op de Poldertuin en Het Vissertje als bezoeker. Prachtig hoe mensen zich hebben ingezet om van dit kleine plekje in Nederland zoiets moois te creeëren en te onderhouden. Ook heeft men het kennelijk van gemeentewegen prima gevonden als je een bouwvergunning aanvroeg om huizen te verbouwen en te verfraaien. Volgens mij is dat toch een teken dat men het wonen gedoogd zelfs stimuleert en de kas van de gemeente werd er ook lekker mee gespekt. Zo werkt het toch?
   Ik ben geroerd ook door de vele reacties die ik lees. Ook die van een jonge jongen en al mensen die daar al heel lang wonen en zich nu genoodzaakt voelen naar iets anders om te kijken, dat doet niet alleen maar pijn. Het heeft ook iets ongehoordst . Zo ga je niet met gezinnen om, met mensen in het algemeen. Waar moeten ze heen? Een kraakpand wellicht of een pand van HOD, waar je ook altijd op een schopstoel zit als er iemand langs komt met een grote zak geld. Je moet dan weer opnieuw gaan zoeken, je boeltje oppakken en zien dat je weer ergens anders kunt wonen. m.i. creëer je hiermee ongelooflijk veel rusteloosheid en ontwrichting in het leven van mensen die daar gewoon rustig leven, samen een prachtig plekje onderhouden en onze samenleving die al zo’n woningnood kent geen extra belasting oplegd. We leven in een democraties land, een land met mensen, waar je naar ieders behoefte moet omzien, volgens onze nieuwe Koning. Dat is een mooi streven en ik geloof hem oprecht en graag. Mijn vraag is opnieuw te bekijken en te luisteren naar de behoeften van de bewoners van beide parken die daar hun leven hebben opgebouwd en nogmaals een plek hebben gecreëerd waar menigeen een voorbeeld aan kan nemen.

   Reageren
 24. Michelle

  Ongelooflijk! Dit kan toch niet zomaar gebeuren?
  Zoveel gezinnen op straat, waar moeten die ineens heen?
  Met grote gevolgen als schulden, woningnood en (minder belangrijk) verval van de parken.
  Gemeente, denk eens mee over oplossingen!

  Reageren
 25. Tal (12 jaar)

  Het kan toch niet! Zoveel gezinnen uit hun huis zetten! Burgemeester Kats heeft zelf toegegeven dat de gemeente Moordrecht het permanent wonen heeft toegestaan. Zelfs de koning staat achter ons en de 40.000 andere mensen met de woorden ik sta achter de mensen die ……en die onzeker zijn van hun huis en ook gezinnen met kinderen van 3/4 of soms nog jonger. Voor die kinderen is het erg verwarrend om te verhuizen en de ouders willen een warm en goed huis en verhuizen maakt dat heel moeilijk en kunnen ook geen heel goed huis meer permiteren of geen en dan moeten ze heel krap wonen bij hun ouders of bij vrienden. Dat wil toch niemand! Ook gezinnen met kinderen die ouder zijn begrijpen het niet. Zoals je op tv west zag, een moeder die vertelde over haar zoon die vroeg “waar moet ik dan wonen?”. Wat moet je dan zeggen als moeder of vader met kinderen is antikraak ook geen optie. Ik woon hier al mijn hele leven 12 jaar dus en ik wil hier niet weg. Ik voel mij hier in dit park in dit huis het meeste thuis. Als ik van mijn vader naar huis ga zeg ik dan ook “ik ga naar huis”. Wil je mij, mijn gezin en de andere gezinnen alstublieft steunen. Alvast bedankt.

  Reageren
 26. Geen Stijl Zuidplas

  Ware woorden van Mahatma Gandhi
  “Wanneer ik wanhoop, herinner ik me dat door de geschiedenis heen de weg van waarheid en liefde altijd hebben gewonnen. Er zijn tirannen en moordenaars en, voor een tijd, kunnen ze onoverwinnelijk lijken, maar uiteindelijk vallen ze altijd. Hou dit in gedachten.”

  Reageren
 27. I.k

  Bewoners van recreatieparken,

  DIT KAN NIET WAAR ZIJN!!!!

  Dit in tijden van grote werkeloosheid 8.1%, 643.000, en per maand komen er nog 11.000 bij . En dat terwijl gemeentes ook nog eens 5 tot 10 % moeten bezuinigen.

  Er is een grote rechtsongelijkheid ontstaan omdat gemeenten en provincies besluiten hun jaren lange gedoogbeleid te beëindigen en deze gaan handhaven in de ene gemeente en een andere gemeente geeft een woning status wonen.
  Per gemeente en provincie verschillen de bestemmingsplannen sterk.
  Ik vind dat er een landelijk beleid moet komen en dat niet iedere gemeente zijn eigen beleid voert. Dit is een taak die vanuit Den Haag moet worden opgepakt, en landelijk geregeld moet worden.

  Het is een ongelijke strijd tegen lokale en proviciale overheden.

  Bewoners worden met enorme schulden opgezadeld. De woningen zijn onverkoopbaar geworden mede omdat het geen permanente woningen zijn.
  Er zijn bijna geen hypotheekverstrekkers meer die deze woningen financieren daardoor zijn deze woningen onverkoopbaar geworden mede omdat het geen permanente woningen zijn.

  Wat gebeurt er met al die woningen die dus niet permanent bewoond mogen worden?

  Bewoners, ik wens jullie sterkte.

  IK

  Reageren
 28. admin Bericht auteur

  Vandaag een mooie quote gelezen en dacht gelijk aan De poldertuin en ’t Vissertje:
  “Er is niet veel sociale vooruitgang, zo lang er ongelukkige kinderen zijn.”
  Onze kinderen durven niet meer buiten te spelen.

  Reageren
 29. Bobby

  Laat deze mensen wonen ,in hun huizen, op zo een manier wordt de fundering letterlijk en figuurlijk onder hun voeten weggeslagen. Zeker het zijn recreatie woningen, dat weet iedereen, om tot een oplossing te komen is er een optie, gemeente Zuidplas, koop de grond,en geef deze mensen een gouden handdruk, altijd nog beter als deze mensen op straat te zetten.

  Reageren

Laat een reactie achter op LOESJE Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *